Kde a s kým řešit

Magistrát města Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a služeb,
Na Valech 156/6, 405 38 Děčín IV (budova A3).

Poradenství poskytnou:

PracovníkFunkceKancelář
Bc. Hana Jašurková, DiS.základní poradenství a ustanovení zvláštního příjemceA3/115
telefon: 412 593 167sociální pracovnice - senioři a osoby se zdrav. postižením, soc. pohřby, ust. zvl. příjemců důchodů, socio-info
hana.jasurkova@mmdecin.cz
Bc. Lucie Hanušová, DiS.poradenství, kontroly a rušení zvláštního příjemceA3/111
telefon: 412 593 119sociální pracovnice - senioři a osoby se zdrav. postižením, kontrola zvláštních příjemců důchodů

Úřední hodiny:

pondělí, středa08:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek08:00 - 13:00 hod.

Doklady k vyřízení:

 • vyplněná „Žádost o ustanovení zvláštního příjemce“, v odůvodněných případech potvrzená praktickým lékařem
 • občanský průkaz žadatele
 • občanský průkaz oprávněného příjemce důchodové dávky (věk 15 let a výše)
 • v případě zastoupení dítěte občanský průkaz zákonného zástupce, u dětí rodný list
 • v případě svěření dítěte do výchovy pěstounovi, poručníkovi, či osobě cizí je nutné rozhodnutí soudu
 • výměr důchodu, či potvrzení o podání žádosti o starobní, invalidní, sirotčí či vdovský/vdovecký důchod
 • v odůvodněných případech může žádost podat i právnická osoba

Bližší informace

Pokud příjemce důchodu není schopen vzhledem k nepříznivému zdravotnímu stavu svůj důchod přebírat a hospodařit s ním a s ustanovením zvláštního příjemce souhlasí, Magistrát města Děčína ustanoví zvláštního příjemce důchodu.

Podmínkou podání žádosti o ustanovení zvláštního příjemce je místní příslušnost, tzn. trvalý pobyt v Děčíně alespoň jednoho účastníků řízení.

Obecní úřad ustanoví zvláštního příjemce v případě:

 1. kdyby se výplatou dávky dosavadnímu příjemci zřejmě nedosáhlo účelu, kterému má dávka sloužit (zajištění základních životních potřeb),
 2. výplatou důchodu dosavadnímu příjemci by byly poškozovány zájmy osob, které je důchodce povinen vyživovat (např. vyživování dětí),
 3. oprávněný nemůže důchodovou dávku přijímat (např. ze zdravotních důvodů, neschopnost podpisu).

Kontroly:

Obecní úřad je povinen kontrolovat, zda ustanovený zvláštní příjemce používá důchodovou dávku ve prospěch oprávněného a osob, které je povinen vyživovat. Ustanovený zvláštní příjemce je povinen plnit součinnost s obcí, dokládat hospodaření s finančním prostředky oprávněného a hlásit veškeré změny rozhodné pro tento institut.

Zrušení zvláštního příjemce:

 1. pokud odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce ustanoven,
 2. zvláštní příjemce neplní povinnosti dané tímto institutem,
 3. zvláštní příjemce neplní povinnosti součinnosti s obcí při kontrolách ustanoveného zvláštního příjemce.

Základní právní předpisy:

11.06.2021 - 09:04

Sociální pohřeb

Kde a s kým řešit

Magistrát města Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a služeb,
Na Valech 156/6, 405 38 Děčín IV (budova A3).

Poradenství poskytne:

PracovníkFunkceKancelář
Bc. Hana Jašurková, DiS.sociální pracovnice - senioři a osoby se zdrav. postižením, soc. pohřby, ust. zvl. příjemců důchodů, socio-infoA3/115
telefon: 412 593 167

Úřední hodiny:

pondělí, středa08:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek08:00 - 13:00 hod.

Doklady k vyřízení:

Oznámení o požadavku sociálního pohřbu podávají nejčastěji zdravotnická zařízení, pohřební služby a pobytová zařízení, pouze výjimečně fyzické osoby. Pro tento účel je nutné mít s sebou:

 • občanský průkaz
 • doklady související s úmrtím osoby – List o prohlídce zemřelého

Bližší informace

Obec je povinna zajistit sociální pohřeb, nesjedná-li ve lhůtě 96 hodin od oznámení úmrtí (rodině, osobě blízké, opatrovníkovi, pobytovému zařízení atd.) žádná fyzická či právnická osoba pohřbení, nebo nebyla-li zjištěna totožnost mrtvého do 1 týdne od zjištění úmrtí. Obec zajistí pohřbení slušným způsobem dle místních zvyklostí, na jejímž území k úmrtí došlo nebo, kde byly lidské pozůstatky nalezeny, případně vyloženy z dopravního prostředku.

Snahou odboru sociálních věci a zdravotnictví je poskytnout komplexní poradenství pozůstalým spojených s úmrtím osoby blízké včetně sociálního poradenství (dávkového systému atp.). Dále jsou předány základní informace, které se týkají dědického řízení. Statutární město Děčín náklady na vypravené pohřby přihlašuje jako pohledávku do dědického řízení. Dědické řízení řeší pověření notáři dle místa trvalého pobytu zemřelého. Pokud po ukončení dědického řízení vznikne povinnost dědicům uhradit náklady za vypravený sociální pohřeb a dědici je dle příslušného rozhodnutí soudu neuhradí, statutární město Děčín tyto své pohledávky vymáhá exekučně.

Při vyřízení sociálního pohřbu je nutné osobní nebo telefonické jednání s pracovnicí odboru.

Základní právní předpisy:

Kde a s kým řešit

Magistrát města Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a služeb,
Na Valech 156/6, 405 38 Děčín IV (budova A3).

Poradenství poskytne:

PracovníkFunkceKancelář
Bc. Kateřina Brázdilovásociální pracovnice - senioři a osoby se zdrav. postižením, parkovací průkazyA3/110
telefon: 412 593 191
zástup: 412 593 195 nebo 412 593 167

Úřední hodiny:

pondělí, středa08:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek08:00 - 13:00 hod.

Doklady k vyřízení:

 • občanský průkaz
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P s (označením hluchoty)
 • rozhodnutí z Úřadu práce ČR o přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • řidičský průkaz

Bližší informace

Označení O2 vydá úřad obce s rozšířenou působností držiteli řidičského oprávnění, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P z důvodu postižení úplnou nebo praktickou hluchotou.

Žadatel musí být hlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu Magistrátu města Děčín, jako úřadu obce s rozšířenou působností. Pro výměnu je nutná osobní účast držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Žadatel musí být občan starší 18-li let, způsobilý k právním úkonům.

Zvláštní označení O2 smí být používáno jen na vozidle, které je řízeno osobou, jíž bylo označení vydáno. Umístění vydaného zvláštního označení musí být umístěno na viditelném místě tak, aby bylo z vnějšku vozidla zřejmé, že vozidlo je řízeno sluchově postiženou osobou (zadní okno vlevo).

Vydání označení proběhne na počkání. Pro vydání označení není potřeba vyplňovat žádné formuláře a nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

 • budova_a6
  O2 - Označení vozidla řízeného osobou sluchově postiženou

Základní právní předpisy:

Kde a s kým řešit

Magistrát města Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a služeb,
Na Valech 156/6, 405 38 Děčín IV (budova A3).

Poradenství poskytne:

PracovníkFunkceKancelář
Bc. Kateřina Brázdilovásociální pracovnice - senioři a osoby se zdrav. postižením, parkovací průkazyA3/110
telefon: 412 593 191
zástup: 412 593 195 nebo 412 593 167

Úřední hodiny:

pondělí, středa08:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek08:00 - 13:00 hod.

Doklady k vyřízení:

 • občanský průkaz
 • průkaz ZTP nebo ZTP/P
 • 1x fotografii (rozměr 3,5 x 4,5 cm)
 • rozhodnutí z Úřadu práce ČR o přiznání průkazu ZTP nebo ZTP/P
 • stávající parkovací průkaz, byl-li vydán
 • v případě zastoupení dítěte, občanský průkaz rodiče (zákonného zástupce)
 • v případě zastoupení opatrovníkem, rozhodnutí soudu o opatrovnictví, občanský průkaz opatrovníka
 • v případě jiného zastoupení (pěstoun, poručník, osoba cizí), rozhodnutí soudu o svěření dítěte do výchovy, občanský průkaz této osoby

Bližší informace

Žadatel musí být hlášen k trvalému pobytu ve správním obvodu Magistrátu města Děčín, jako úřadu obce s rozšířenou působností. Pro výměnu je nutná osobní účast držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P.

Parkovací průkaz je vydán pouze držiteli průkazu ZTP (s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou) nebo držiteli průkazu ZTP/P. Vozidlo lze označit parkovacím průkazem pro osoby se zdravotním postižením pouze v případě, řídí-li vozidlo nebo je-li ve vozidle přepravována osoba, která je držitelem parkovacího průkazu. Umístění vydaného parkovacího průkazu na vozidle musí být na zvnějšku dobře viditelném místě, za předním oknem (fotografií dovnitř vozu), aby bylo zřejmé, že vozidlo přepravuje těžce zdravotně postiženou osobu.

Podrobnější informace k užívání parkovacího průkazu vydá pracovnice odboru spolu s vysvětlením při vystavení dokladu.

Zhotovení nebo výměna průkazu proběhne na počkání. Pro vyřízení průkazu není potřeba vyplňovat žádné formuláře a nejsou stanoveny žádné správní poplatky.

 • budova_a6
  Vzor parkovacího průkazu - lícová strana
 • budova_a6
  Vzor parkovacího průkazu - rubová strana

Základní právní předpisy:

10.06.2021 - 14:50

Kurátor pro dospělé

Kde a s kým řešit

Magistrát města Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a služeb,
Na Valech 156/6, 405 38 Děčín IV (budova A3).

Poradenství poskytnou:

PracovníkFunkceKancelář
Bc. Václav Machačsociální pracovník - osoby v krizi, kurátor pro dospělé osobyA3/202
telefon: 412 593 156
vaclav.machac@mmdecin.cz
Mgr. Bc. Ivana Roučkovásociální pracovnice - rodiny s dětmi, úhrady za ústavy, soc. kurátor pro dospěléA3/206
telefon: 412 593 356

Úřední hodiny:

pondělí, středa08:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek08:00 - 13:00 hod.

Doklady k vyřízení:

 • platný občanský průkaz, případně jiný doklad totožnosti

Bližší informace

Kurátor pro dospělé nabízí poradenství pro osoby, které jsou ve výkonu trestu, nebo se navrací z výkonu trestu, vazby, ústavní či ochranné výchovy. Jedná se o občany, kteří mají trvalý pobyt ve správním obvodu Magistrátu města Děčín, jako úřadu obce s rozšířenou působností.

Sociální kurátor, sociální pracovník řeší s klientem především pomoc v oblasti bydlení, dávkového systému, dluhové problematiky atd.

Vzhledem k individuálnímu přístupu ke každému klientovi je nutný osobní pohovor s kurátorem, který situaci posoudí a navrhne způsoby pomoci.

Základní právní předpisy:

Kde a s kým řešit

Magistrát města Děčín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, oddělení sociální práce a služeb,
Na Valech 156/6, 405 38 Děčín IV (budova A3).

Poradenství poskytují:

PracovníkFunkceKancelář
Bc. Markéta Bittnerovásociální pracovnice - senioři a osoby se zdrav.postižením, parkovací průkazy, byty zvláštního určeníA3/114
telefon: 412 593 195
marketa.bittnerova@mmdecin.cz
Bc. Kateřina Brázdilovásociální pracovnice - senioři a osoby se zdrav. postižením, parkovací průkazyA3/110
telefon 412 593 191
katerina.brazdilova@mmdecin.cz
Bc. Lucie Hanušová, DiS.sociální pracovnice - senioři a osoby se zdrav. postižením, kontrola zvláštních příjemců důchodůA3/111
telefon: 412 593 119
lucie.hanusova@mmdecin.cz
Bc. Jana Hlaváčková, DiS.sociální pracovnice - rodiny s dětmi, úhrady za ústavyA3/205
telefon: 412 593 164
jana.hlavackova@mmdecin.cz
Bc. Hana Jašurková, DiS.sociální pracovnice - senioři a osoby se zdrav. postižením, soc. pohřby, ust. zvl. příjemců důchodů, socio-infoA3/115
telefon: 412 593 167
hana.jasurkova@mmdecin.cz
Bc. Václav Machačsociální pracovník - osoby v krizi, kurátor pro dospělé osobyA3/202
telefon: 412 593 156
vaclav.machac@mmdecin.cz
Bc. Michal Obšitníksociální pracovník - osoby v kriziA3/114
telefon: 412 593 163
michal.obsitnik@mmdecin.cz
Mgr. Bc. Ivana Roučkovásociální pracovnice - rodiny s dětmi, úhrady za ústavy, soc. kurátor pro dospěléA3/206
telefon: 412 593 356

Úřední hodiny:

pondělí, středa08:00 - 17:00 hod.
úterý, čtvrtek08:00 - 13:00 hod.

Doklady k vyřízení:

 • platný občanský průkaz, případně jiný doklad totožnosti

Bližší informace:

Sociální pracovníci poskytují poradenství pro osoby v nepříznivé životní situaci v důsledku zhoršeného zdravotního stavu, ztráty zaměstnání, bydlení, nízkých příjmů, závislostí, dluhů apod. Jedná se o osoby, které mají trvalý pobyt na území města Děčín, v odůvodněných případech ve správním obvodu Magistrátu města Děčín, jako úřadu obce s rozšířenou působností, nebo i mimo něj.

Základní a odborné poradenství je poskytováno v těchto oblastech:

 1. dávkové systémy (zajištění informací ohledně nároku na dávky, administrativní pomoc při vyplňování žádostí o různé typy dávek – dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči, hmotná nouze, dávky státní sociální podpory),
 2. oblast bydlení (při nevyhovujícím bydlení, ztrátě bydlení, přechodu z bydlení azylového do vlastního bydlení (možnost dočasného umístnění do sociálního bydlení),
 3. pomoc při orientaci v systému sociálních a zdravotních služeb, popř. při výběru vhodné sociální služby,
 4. pomoc pro osoby týrané zneužívané – krizová intervence,
 5. pomoc při sepsání návrhu na omezení svéprávnosti osoby, která je postižena duševní chorobou, která není jen přechodná a následná administrativní pomoc s dalšími písemnosti vyžadované soudem.

Sociální pracovníci poskytují soustavnou sociální pomoc v přímém styku s jednotlivci nebo rodinami, provádí sociální šetření, pomoc při jednání s institucemi, doprovody na úřady, depistážní činnost (vyhledávání osob, které pomoc odboru potřebují).

Vzhledem k individuálnímu přístupu ke každému klientovi je nutný pohovor se sociálním pracovníkem, který situaci posoudí a navrhne způsoby pomoci. Při nepříznivém zdravotním stavu navštíví sociální pracovník klienta v domácím prostředí.

Základní právní předpisy:

Strana 1 z 51

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top