Druhy odpadu

Autor:
Rubrika: Odpady

Co je odpad – terminologie, zákonné pojmy

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl se jí zbavit. Existují i situace, kdy je občan povinen se věci zbavit, jestliže jí nepoužívá k původnímu účelu (např.autovrak). Dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále jen zákon) je každý povinen odpady třídit a předávat je pouze firmám oprávněným k nakládání s odpady. Občané města Děčína musí odkládat odpad na místech k tomu určených. To znamená, že není možné hromadit na pozemku staré harampádí a tvrdit, že je to materiál potřebný např. ke zpevnění plotu.

Dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (dále je zákon) se odpad dělí do různých kategorií, tyto kategorie jsou přesně uvedeny ve Vyhlášce Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů.

V zákoně jsou používány pojmy, které bychom vám chtěli přiblížit a vysvětlit, neboť nás budou provázet celou touto informační kampaní:

 • Komunální odpad: veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob (tzn. to co po vytřídění vyhodíte doma do odpadkového koše je komunální odpad)
 • Nebezpečný odpad: odpad uvedený v Seznamu nebezpečných odpadů, který vykazuje jednu nebo více nebezpečných vlastností (výbušnost, toxicita, hořlavost aj.)
 • Odpadové hospodářství: činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, na nakládání s odpady,na následnou péči o místo, na kterém jsou odpady trvale uloženy a kontrola těchto činností
 • Nakládání s odpady: jejich shromažďování, soustřeďování,sběr, výkup, třídění, přeprava a doprava, skladování, úprava, využívání a odstraňování
 • Shromažďování odpadů: krátkodobé soustřeďování odpadů do shromažďovacích prostředků v místě jejich vzniku před dalším nakládání s odpady
 • Skládka odpadů: technické zařízení určené k odstraňování odpadů jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země
 • Sběr odpadů: soustřeďování odpadů právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání od jiných subjektů za účelem jejich předání k dalšímu využití nebo odstranění
 • Původce odpadů: právnická nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejichž činnosti vznikají odpady.Pro komunální odpady vznikající na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, na něž se nevztahují povinnosti původce, se za původce odpadu považuje obec. Obec se stává původcem komunálních odpadů v okamžiku, kdy fyzická osoba odpady odloží na místě k tomu určeném, obec se současně stane vlastníkem těchto odpadů
 • Oprávněná osoba: každá osoba, která je oprávněna k nakládání s odpady podle zákona
 • Separovaný odpad (tříděný): složka komunálního odpadu vzniklá odděleným sběrem za účelem dalšího využití (např. sklo,plasty,papír aj.)
 • Objemný odpad: složka komunálního odpadu, pro kterou nelze použít běžnou sběrnou nádobu s ohledem na jeho rozměr, hmotnost nebo vlastnosti (např. nábytek, koberce..aj.)
 • Směsný komunální odpad: složka komunálního odpadu, vzniklá po vytřídění odpadů
 • Sběrná nádoba: je typizovaná nádoba ve vlastnictví oprávněné osoby, splňující potřebné ČSN, určená k bezpečnému a hygienicky nezávadnému shromažďování odpadů (tzn. sběrná nádoba = již nepoužívaný termín popelnice)
 • Stanoviště sběrné nádoby na směsný komunální odpad: je místo určené vlastníkem, či správcem nemovitosti k umístění sběrné nádoby tak, aby fyzické osoby užívající nemovitost měly nepřetržitý přístup ke sběrným nádobám

Katalogová čísla odpadů – jak se v nich orientovat

Odpady se zařazují pod šestimístná katalogová čísla, z nichž prvé dvojčíslí označuje skupinu odpadů, druhé dvojčíslí podskupinu odpadů a třetí dvojčíslí druh odpadu.

Např.:

20 01 02 = 20 komunální odpady – SKUPINA 20
20 01 složky z odděleného sběru – PODSKUPINA 01
20 01 02 sklo – DRUH odpadu 02

nebo

20 03 07 = 20 komunální odpady – SKUPINA 20
20 03 ostatní komunální odpady – PODSKUPINA 03
20 03 07 objemný odpad – DRUH odpadu 07

Komunální odpad aneb odpad z domácností – dělení

S většinou odpadů uvedených v Katalogu odpadů se běžný občan setká jen málokdy. Nejvíce přicházíme do kontaktu s komunálními odpady, to jsou odpady z domácností, včetně složek z odděleného sběru (tříděný odpad). Tento komunální odpad dále rozdělujeme na:

 • Objemný odpad: tj. takový co se z důvodu své hmotnosti nebo velikosti nevejde do běžné sběrné nádoby.V našem městě můžete odvézt tento odpad do sběrných dvorů Technických služeb Děčín (inf. na tel. 412 557 053, 412 557 059, 412 535 433)
 • Nebezpečný odpad: odpad uvedený s Seznamu nebezpečných odpadů zákona a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností uvedených v příloze č.2 zákona (např.olej,barva,lepidlo,pesticidy,kyseliny,léky, fotochemikálie…aj.) V našem městě můžete odvézt tento odpad do sběrných dvorů Technických služeb Děčín (inf. na tel. 412 557 053, 412 557 059, 412 535 433)
 • Separovaný (tříděný) odpad: složka vzniklá sběrem za účelem dalšího využití (např. papír, sklo, plast, tetrapaky). Stanoviště sběrných nádob na tříděný odpad v Děčíně se v současné době mění a vznikají i nová místa, kde můžete svůj tříděný odpad odložit (inf. tel. 412 591 477, 412 557 053)
 • Směsný komunální odpad: složka vzniklá po vytřídění všech výše uvedených odpadů.
  Tento odpad patří:
  • do sběrných nádob (popelnic)
  • do odpadkových košů na veřejných prostranstvích (nejsou určeny pro odpad z domácností a živností)
   Svoz směsného komunálního odpadu zajišťují Technické služby Děčín (412 557 050).
 • Výrobky podléhající zpětnému odběru: výrobci a dovozci stanovených výrobků jsou povinni zajistit zpětný odběr těchto výrobků (minerální oleje,elektrické akumulátory,galvanické články a baterie, výbojky a zářivky,pneumatiky, elektrická a elektronická zařízení,elektropřístroje určené pro použití v domácnostech). V našem městě můžete odvézt tento odpad do sběrných dvorů Technických služeb Děčín (inf. na tel. 412 557 053, 412 557 059, 412 535 433)
 • Biologický odpad: např. zbytky ovoce, zeleniny, skořápky, travní hmota, listí, plevel,seno, jemné nebo nadrcené větve, zbytky jídel,odpad z kávy včetně filtrů..aj. Město Děčín nemá v současné době vlastní kompostárnu a proto obyvatelé města, kteří máte možnost a jste ochotni tento biologický odpad separovat - kompostujte. Zmenšujete objem biologických odpadů ukládaných na skládky a zároveň vyrábíte hnojivo, které můžete na zahradě opět použít.

Co s odpady v Děčíně

Každý z nás se zbavuje doma věcí, které již nepotřebuje, zcela automaticky hozením do odpadkového koše a následně odnese denní „porci“ tohoto odpadu do sběrné nádoby (popelnice) před domem a vytříděný odpad (papír,sklo,PETláhve,tetrapacky) do nejbližších nádob na tříděný odpad. Co se dále děje s tímto odpadem?

Odpad, který vytřídíte ve svých domácnostech (papír,sklo,PETláhve a tetrapacky) odnesete do sběrných nádob na tříděný (separovaný) odpad. Tyto nádoby jsou barevně odlišeny (modrá –papír, žlutá – PETláhve, zelená – barevné sklo, bílá - čiré sklo).Tetrapacky se dávají do speciálních oranžových pytlů, které si občané města mohou vyzvednout na distribučních místech (úřadovny Magistrátu města Děčín I a IV.) a odevzdat vždy první neděli v měsíci k nádobám na tříděný odpad. Svoz zajišťují TsD a.s., papír, PETláhve a plasty jsou odváženy do skladovacích prostor společnosti Marius Pedersen. Sklo se překládá do velkých přepravních kontejnerů a je odváženo k dalšímu zpracování. Tetrapacky se odváží do papíren k dalšímu zpracování.

Existují různé způsoby využívání odpadů např. využití odpadu způsobem podobným jako paliva nebo jiným způsobem k výrobě energie. Využitím tříděných odpadů se budeme podrobně zabývat v dalších článcích.

V Děčíně zajišťují svoz směsného komunálního odpadu (tj.odpad po vytřídění, které provede každý ještě před tím, než ho vyhodí do sběrné nádoby) Technické služby Děčín a.s.(dále jen TsD). Dle zákona o odpadech jsou oprávněnou osobou k nakládání s odpady k jejich shromažďování, soustřeďování, sběr, výkup, třídění, přepravu a dopravu, skladování, úpravu, využívání a odstraňování. Při svozu obsluha vozidel vizuelně kontroluje vrchní vrstvy odpadu ve sběrné nádobě, pokud je v nádobě odpad, který nepatří do směsného komunálního odpadu (např. stavební odpad,odpad ze zeleně, nebezpečný odpad,horký popel), není sběrná nádoba vyvezena. Bližší informace TSD a.s.:

 • Jiří Kopecký, tel.: 604 225 828, e-mail:

Pokud byl váš směsný komunální odpad vyvezen oprávněnou osobou k nakládání s odpady, dostane se na skládku Orlík IV.. Toto je jeden ze způsobů odstraňování odpadů – ukládání v úrovni nebo pod úrovní terénu. Kapacita této, ale i jiných skládek je omezena a tak z toho vyplývá, že je nutno předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečných vlastností.

Naposledy změněno: 04.01.2021 - 13:24
Sdílet

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Jaromír Zajíček, MPA
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
883
rozpočet (mil. Kč)

Anketa

Zpravodaj města

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2020
3. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top