Mgr. Roman Žaloudek

Magistrát města Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává.

Podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Petici lze podat v písemné podobě nebo v elektronické podobě podepsané zaručeným elektronickým podpisem. Za písemně podané se považují i petice podané prostřednictvím elektronické pošty bez zaručeného elektronického podpisu, faxu či jiného prostředku umožňujícího dálkovou dopravu písemností. Takto doručené petice se zaevidují na podatelně magistrátu města a nakládá se s nimi jako s peticemi řádně podanými.

Petici v písemné podobě lze podat:

 • poštou na adresu Magistrátu města Děčín,
 • osobně na podatelně Magistrátu města Děčín.

Petici v elektronické podobě lze podat:

 • na e-mail: posta@mmdecin.cz
 • do datové schránky statutárního města Děčín: x9hbpfn
 • do datové schránky Magistrátu města Děčín: nj6wxpq

Shromažďování podpisů pod petici:


 • Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.
 • K výše uvedenému účelu mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.
 • Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.
 • Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.

Vzešla-li petice ze shromáždění, musí být uvedeno, z jakého shromáždění vzešla a jak byla shromážděním schválena. Petičním výborem se rozumí svolavatel shromáždění.

 • Petici mohou podat občané ČR (jednotlivec i skupina obyvatel).
 • K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice orgánu veřejné správy a jednání s ním mohou (ale nemusí) občané vytvořit petiční výbor. Petiční výbor není právnickou osobou. Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku s orgány veřejné správy.
 • Právnické osoby mohou petiční právo vykonávat, je-li to v souladu s cíli jejich činnosti.

Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na statutární město Děčín a jeho orgány s peticemi, žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů.

Peticí nesmí:

 • zasahovat do nezávislosti soudu,
 • vyzývat k porušování ústavy a zákonů, popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení, nebo k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z těchto důvodů, anebo k násilí nebo hrubé neslušnosti.
01.06.2020 - 15:14

02 - Kód

(nevyplněno)

21.05.2020 - 14:42

Doklady a různé průkazy

 

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend a matriky
Vedoucí oddělení: Ing. Vladimíra Holečková, tel.: 412 591 126

Úřední hodiny:

pondělí08:00 - 17:00 hod.
úterý08:00 - 13:00 hod.
středa08:00 - 17:00 hod.
čtvrtek08:00 - 13:00 hod.
pátekzavřeno

Pracovníci úseku občanských průkazů:

Ilona Smoligová 412 591 139 ilona.smoligova@mmdecin.cz
Alice Veselá 412 591 402 alice.vesela@mmdecin.cz
Pavla Tondrová 412 591 421 pavla.tondrova@mmdecin.cz
Jaroslava Šottová 412 591 153 jaroslava.sottova@mmdecin.cz
Barbora Kropáčová 412 591 156 barbora.kropacova@mmdecin.cz

Informace o zpracovaných dokladech (k vyzvednutí) - tel.: 412 591 402 nebo po kliknutí zde.

Jaké doklady musím přinést?

 • první občanský průkaz i každý další dětský OP: rodný list (originál) se předkládá vždy
 • před ukončením platnosti OP: dosavadní občanský průkaz
 • ztráta, odcizení, poškození, zničení: potvrzení o občanském průkazu (je vydáno při nahlášení ztráty…), pro ztotožnění předložit doklad, který je veřejnou listinou (rodný list, cestovní doklad, řidičský průkaz)
 • ukončení pobytu v cizině nebo nabytí státního občanství ČR: rodný list, doklad o rodném čísle, doklad o státním občanství ČR, doklad o rodinném stavu – doplnění nepovinných údajů – zápis titulu – originál diplomu

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 1 000 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč

občanům mladším 15 let:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra - 250,- Kč • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč

občanům mladším 15 let:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 300 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 200 Kč
 • při převzetí u Ministerstva vnitra - 100 Kč
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 300 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč

Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 1 měsíc - 100 Kč – budou vydávány pouze z důvodu voleb.

Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč

Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč

Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč

Výměna občanského průkazu z důvodu konce platnosti – správní poplatek se nevybírá.

Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu - 100 Kč

Kde a s kým můžete tuto situaci řešit?

Magistrát města Děčín, budova B1 (budova bývalého OkÚ), ul. 28. října 1155/2, Děčín I

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad
oddělení správních agend a matriky
Vedoucí oddělení: Ing. Vladimíra Holečková, tel.: 412 591 126

Úřední hodiny:

pondělí08:00 - 17:00 hod.
úterý08:00 - 13:00 hod.
středa08:00 - 17:00 hod.
čtvrtek08:00 - 13:00 hod.
pátekzavřeno

Pracovníci úseku občanských průkazů:

Ilona Smoligová 412 591 139 ilona.smoligova@mmdecin.cz
Alice Veselá 412 591 402 alice.vesela@mmdecin.cz
Pavla Tondrová 412 591 421 pavla.tondrova@mmdecin.cz
Barbora Kropáčová 412 591 156 barbora.kropacova@mmdecin.cz

Informace o zpracovaných dokladech (k vyzvednutí) - tel.: 412 591 402 nebo po kliknutí zde.

S čím se na výše uvedené pracovnice můžete obrátit:

 • žádost o vydání biometrického cestovního pasu
 • žádost o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě (takzvaný blesk)
 • nahlášení ztráty nebo odcizení cestovních dokladů

Za vydání cestovního pasu ve lhůtě 30 dnů činní správní poplatek 600 Kč, u občana mladšího 15 let 100 Kč.

Tyto správní poplatky se platí při podání žádosti.

Za převzetí cestovního pasu se platí správní poplatek 100 Kč, pokud občan převezme cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů u jiného úřadu, než podal žádost o jeho vydání. Správní poplatek zaplatí před převzetím cestovního pasu.

Vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách do 24 hodin pracovního dne nebo do 5 pracovních dnů

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, u kterého žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas u Ministerstva vnitra, zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 24 hodin pracovního dne:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 6 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 4 000 Kč,
 • převzetí u Ministerstva vnitra - 2 000 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 2 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 1 500 Kč,
 • převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč

Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě do 5 pracovních dnů:

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 3 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 2 000 Kč,
 • převzetí u Ministerstva vnitra - 1 000 Kč,
 • podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 3 000 Kč

občanům mladším 15 let

 • při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 1 000 Kč,
 • při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč,
 • převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč
 • podání a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 1 000 Kč

Lhůty pro vyřízení

Cestovní pas se vydává ve lhůtě 30 dnů; je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to:

 • v pracovních dnech do 24 hodin,
 • nebo do 5 pracovních dnů.

 

Základní údaje

 • Statutární město Děčín
  Magistrát města Děčín
  Ing. Jiří Anděl, CSc.
  primátor města
  Ing. Martin Kříž
  tajemník úřadu
  Budova A1:
  Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín
  50°46'25.7"N 14°11'44.3"E
  Budova B1:
  28. října 1155/2, 405 02 Děčín I
  50°46'58.5"N 14°12'57.2"E
  IČO: 00261238; DIČ: CZ00261238
  +420 412 593 111
  Úřední hodiny magistrátu
  posta@mmdecin.cz
  Datová schránkadatová schránka
   statutárního města Děčín: x9hbpfn
  Datová schránkadatová schránka
   Magistrátu města Děčín: nj6wxpq
    

Rychlý kontakt

Máte-li dotaz, který chcete uveřejnit na našich webových stránkách, použijte, prosím, sekci Dotazy občanů. Tento formulář slouží pouze pro rychlý kontakt s úřadem.
Zbývající počet znaků: 1000
Odesláním zprávy souhlasíte se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Něco málo o Děčínu

47951
obyvatel (r. 2021)
43
průměrný věk
118
rozloha (km²)
35
městských částí
448
ulic
Děčín je nejníže položené město v České republice, ležící na soutoku Labe a Ploučnice. Jeho centrum má nadmořskou výšku 135 metrů. Jedná se o významný říční přístav a důležitou dopravní křižovatku (stýká se zde pět železničních tratí, prochází jím i 1. železniční koridor a několik významných silničních tahů).

Rodáci: spoluzakladatel Sokola prof. Miroslav Tyrš, matematik Johann Radon, topmodelka Karolína Kurková, herci Jiří Bartoška a Jiří Maryško, zpěváci Sámer Issa a Sabina Křováková, sportovci Vladimír Šmicer, Tomáš Kraus a řada dalších osobností.

ISO 9001:2015

SGS Česká RepublikaStatutární město Děčín, Magistrát města Děčín je držitelem certifikátu kvality od mezinárodní firmy SGS se sídlem ve Švýcarsku.

Veřejné zakázky

Člen Platformy odpovědného veřejného zadávání

Město pro byznys

Město pro byznys

Přívětivý úřad

Přívětivý úřad 2019Přívětivý úřad 2021
2. místo
v Ústeckém kraji.
Potvrzeno
Ministerstvem vnitra
České republiky.

Back to top